Szociális Segítő Központ

A Nyirádi Szociális Segítő Központ alapító okirata


Szakmai beszámoló 2016 április


Szakmai Program


Házirend


Szolgáltatási Rend


Szervezeti és Működési Szabályzat


Szervezeti felépítés


Beszámoló a Gyermekjóléti Szolgálat működésérőlAz Intézmény alaptevékenysége a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben meghatározott személyes gondoskodást nyújtó szociális alap- és szakellátási feladatok végzése; valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI törvényben megfogalmazott személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások nyújtása.

Az Intézmény működését Nyirád Község Önkormányzat Képviselő-testületének „a szociális ellátásokról” szóló 6/2012. (IV.27.) számú, „a gyermekvédelmi ellátásokról” szóló 6/2005. (IX. 16.) számú, valamint „a közoktatási és személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjairól” szóló 7/2012. (IV.27.) számú önkormányzati rendelete írja elő.

Az intézmény megnevezése: NYIRÁDI SZOCIÁLIS SEGÍTŐ KÖZPONT
Az intézmény székhelye: 8454 Nyirád, Park utca 1/A.
Az intézmény elérhetőségei: Tel.:   70/338-5701  e-mail:     nyiradono@gmail.com
Az intézmény alapítója: Nyirád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Képviseli: Nyirád Község Önkormányzatának Polgármestere
Ellátási területe: Nyirád község közigazgatási területe
Tevékenysége: Személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti alapellátás biztosítása
Intézményvezető: Molnárné Farkas Rita

Étkeztetés:
A szociálisan rászorult személyek a napi egyszeri meleg étkezéséről gondoskodunk, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen koruk, egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, szenvedélybetegségük, vagy hajléktalanságuk miatt.

Házi segítségnyújtás:
A saját otthonukban élő, felnőtt, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek részére történő segítségnyújtás az önálló életvitelüknek fenntartása érdekében, életkoruknak, élethelyzetüknek és egészségi állapotuknak megfelelően a meglévő képességeik fenntartásával, felhasználásával és fejlesztésével.

Idősek Klubja:
Elsősorban a saját otthonukban élő, – 18. életévüket betöltött – egészségi állapotuk és időskoruk miatt szociális vagy és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatok fenntartására, valamint az alapvető higiéniai szükségleteik kielégítésére.

Családsegítés:
A szociális és mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítséget igénylők számára az e helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás.

Gyermekjóléti szolgáltatás:
Célja a gyermek testi, lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítése, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezése.